خانه / خبر دانشگاه ازاد

خبر دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تپه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان دوره های بدون کنکور واحد تپه باباگنجه – تپه ترکماندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تپه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کوهساره – گرجان  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان دوره های بدون کنکور واحد کوهساره – گرجاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کوهساره – گرجاندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کهنه ملالر – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه دوره های بدون کنکور واحد کهنه ملالر – گاینجه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کهنه ملالر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گردکاشان – کوروش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد دوره های بدون کنکور واحد گردکاشان – کوروش آباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گردکاشان – کوروش ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین دوره های بدون کنکور واحد گل شیخان – گل پاشین دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سیوان – شوردرق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق دوره های بدون کنکور واحد سیوان – شوردرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سیوان – شوردرقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بختیارلو – برزندیق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق دوره های بدون کنکور واحد بختیارلو – برزندیقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بختیارلو – برزندیقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قزلجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دوره های بدون کنکور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دوره های بدون کنکور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد علی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دوره های بدون کنکور واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شادآباد – سفیده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان دوره های بدون کنکور واحد شادآباد – سفیده خوان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شادآباد – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای دوره های بدون کنکور واحد قره بلاغ – قره چای دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آغچه کهل – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد دوره های بدون کنکور واحد آغچه کهل – آغورآباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آغچه کهل ...

بیشتر بخوانید »