خانه / خبر دانشگاه ازاد

خبر دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هوکانی سفلی – هوکانی علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هوکانی سفلی – هوکانی علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد هوکانی سفلی – هوکانی علیا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هوکانی سفلی – هوکانی علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

رشته های دانشگاه آزاد واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بادکان – بانی‌گلان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بادکان – بانی‌گلان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بادکان – بانی‌گلان بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد بادکان – بانی‌گلان

رشته های دانشگاه آزاد واحد بادکان – بانی‌گلان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد بادکان – بانی‌گلان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد گائیدر – گازرخانی

رشته های دانشگاه آزاد واحد گائیدر – گازرخانی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد گائیدر – گازرخانی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گائیدر – گازرخانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گائیدر – گازرخانی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گائیدر – گازرخانی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گائیدر – گازرخانی بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

رشته های دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز از جمله دانشگاه هایی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد ریخلان – زویران

رشته های دانشگاه آزاد واحد ریخلان – زویران در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد ریخلان – زویران شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ریخلان – زویران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ریخلان – زویران با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ریخلان – زویران می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ریخلان – زویران بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سریش‌آباد – سنگین‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سریش‌آباد – سنگین‌آباد با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سریش‌آباد – سنگین‌آباد می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سریش‌آباد – سنگین‌آباد بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل قلعه – گل قباغ

رشته های دانشگاه آزاد واحد گل قلعه – گل قباغ در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل قلعه – گل قباغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل قلعه – گل قباغ با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد گل قلعه – گل قباغ می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گل قلعه – گل قباغ ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد جقلو – جیران منگه

رشته های دانشگاه آزاد واحد جقلو – جیران منگه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد جقلو – جیران منگه بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد زاغه سفلی – زاغه علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد زاغه سفلی – زاغه علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زاغه سفلی – زاغه علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زاغه سفلی – زاغه علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زاغه سفلی – زاغه علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد زاغه سفلی – زاغه علیا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب شهرک علیا – سرخه جوب با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب شهرک علیا – سرخه جوب می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب شهرک علیا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق – سراب دوکل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق – سراب دوکل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل

رشته های دانشگاه آزاد واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق – سراب دوکل شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد سراب حاجی پمق – سراب دوکل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دروله – دمامه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دروله – دمامه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد دروله – دمامه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد دروله – دمامه بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد دروله – دمامه

رشته های دانشگاه آزاد واحد دروله – دمامه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد دروله – دمامه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد دروله – دمامه از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »