خانه / خبر دانشگاه ازاد (صفحه 2)

خبر دانشگاه ازاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیرکش علیا – علی بدل

رشته های دانشگاه آزاد واحد شیرکش علیا – علی بدل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل از جمله دانشگاه هایی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شیرکش علیا – علی بدل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد موسی‌خیل – میدان‌سر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد موسی‌خیل – میدان‌سر با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد موسی‌خیل – میدان‌سر می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد موسی‌خیل – میدان‌سر بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد موسی‌خیل – میدان‌سر

رشته های دانشگاه آزاد واحد موسی‌خیل – میدان‌سر در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد شامی‌کلا – رکابدارکلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد شامی‌کلا – رکابدارکلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شامی‌کلا – رکابدارکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شامی‌کلا – رکابدارکلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شامی‌کلا – رکابدارکلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شامی‌کلا – رکابدارکلا بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد چای‌باغ – بازیرکلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد چای‌باغ – بازیرکلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد چای‌باغ – بازیرکلا بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد میان‌رودبار – میرنا

رشته های دانشگاه آزاد واحد میان‌رودبار – میرنا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌رودبار – میرنا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌رودبار – میرنا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌رودبار – میرنا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد میان‌رودبار – میرنا بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سالده سفلی – سالده علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد سالده سفلی – سالده علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سالده سفلی – سالده علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سالده سفلی – سالده علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سالده سفلی – سالده علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سالده سفلی – سالده علیا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کچب‌محله – کرداب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کچب‌محله – کرداب با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کچب‌محله – کرداب می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کچب‌محله – کرداب بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کچب‌محله – کرداب

رشته های دانشگاه آزاد واحد کچب‌محله – کرداب در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

رشته های دانشگاه آزاد واحد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امافت – امام‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امافت – امام‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امافت – امام‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد امافت – امام‌کلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امافت – امام‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امافت – امام‌کلا دوره های بدون کنکور واحد امافت – امام‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد امافت – امام‌کلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ دوره های بدون کنکور واحد منزل‌دره – موزی‌باغدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد منزل‌دره – موزی‌باغدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد منزل‌دره – موزی‌باغ  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سیاه‌دشت علیا – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا دوره های بدون کنکور واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سیاه‌دشت علیا – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تازه‌آباد سپاه – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام دوره های بدون کنکور واحد تازه‌آباد سپاه – تاکامدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌آباد سپاه – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فام

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فام  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد امامزاده خلیفه – ...

بیشتر بخوانید »