خانه / خبر دانشگاه ازاد (صفحه 3)

خبر دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فام

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فام دوره های بدون کنکور واحد امامزاده خلیفه – انگه‌فامدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد امامزاده خلیفه – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاسان – شادمرادمحله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاسان – شادمرادمحله دوره های بدون کنکور واحد سیاسان – شادمرادمحلهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سیاسان – شادمرادمحلهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاسان – شادمرادمحله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاسان – شادمرادمحله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیاسان – شادمرادمحله  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سیاسان – شادمرادمحله  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوجمان – ده‌شهر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوجمان – ده‌شهر دوره های بدون کنکور واحد دوجمان – ده‌شهردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دوجمان – ده‌شهردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوجمان – ده‌شهر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوجمان – ده‌شهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوجمان – ده‌شهر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دوجمان – ده‌شهر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلا دوره های بدون کنکور واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ایزدخیل – بالازرین‌کلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان دوره های بدون کنکور واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد مازولنگاسر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مازولنگاسر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرده‌سر – پس‌چال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرده‌سر – پس‌چال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرده‌سر – پس‌چال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پرده‌سر – پس‌چال  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرده‌سر – پس‌چال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرده‌سر – پس‌چال دوره های بدون کنکور واحد پرده‌سر – پس‌چالدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پرده‌سر – پس‌چالدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردارم – پرده‌سر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردارم – پرده‌سر دوره های بدون کنکور واحد پردارم – پرده‌سردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد پردارم – پرده‌سردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردارم – پرده‌سر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردارم – پرده‌سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پردارم – پرده‌سر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد پردارم – پرده‌سر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گالشکلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست دوره های بدون کنکور واحد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبستدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گالشکلا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد داراب‌دین روشن – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلا دوره های بدون کنکور واحد داراب‌دین روشن – درزی‌نقیب‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد داراب‌دین روشن – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کشیرمحله – کفشگرکلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کشیرمحله – کفشگرکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کشیرمحله – کفشگرکلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کشیرمحله – کفشگرکلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کشیرمحله – کفشگرکلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کشیرمحله – کفشگرکلا دوره های بدون کنکور واحد کشیرمحله – کفشگرکلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کشیرمحله – کفشگرکلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زریوران – زعفران‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زریوران – زعفران‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زریوران – زعفران‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد زریوران – زعفران‌کلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زریوران – زعفران‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زریوران – زعفران‌کلا دوره های بدون کنکور واحد زریوران – زعفران‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد زریوران – زعفران‌کلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خرابه خوش‌رودپی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله دوره های بدون کنکور واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محلهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد خرابه خوش‌رودپی – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انجیلک – اندی‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انجیلک – اندی‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انجیلک – اندی‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد انجیلک – اندی‌کلا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انجیلک – اندی‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد انجیلک – اندی‌کلا دوره های بدون کنکور واحد انجیلک – اندی‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد انجیلک – اندی‌کلادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »