خانه / خبر دانشگاه ازاد (صفحه 4)

خبر دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ممرزکتی – منگل جنوبی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ممرزکتی – منگل جنوبی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ممرزکتی – منگل جنوبی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ممرزکتی – منگل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ممرزکتی – منگل جنوبی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ممرزکتی – منگل جنوبی دوره های بدون کنکور واحد ممرزکتی – منگل جنوبیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ممرزکتی – منگل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سوته‌کلا – سهری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سوته‌کلا – سهری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سوته‌کلا – سهری  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سوته‌کلا – سهری  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سوته‌کلا – سهری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سوته‌کلا – سهری دوره های بدون کنکور واحد سوته‌کلا – سهریدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سوته‌کلا – سهریدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال دوره های بدون کنکور واحد سنگ‌بست – سنگ‌چالدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سنگ‌بست – سنگ‌چالدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بره بیجه – بلتا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بره بیجه – بلتا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بره بیجه – بلتا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بره بیجه – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بره بیجه – بلتا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بره بیجه – بلتا دوره های بدون کنکور واحد بره بیجه – بلتادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بره بیجه – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چشمه مرو – چقاماهی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چشمه مرو – چقاماهی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چشمه مرو – چقاماهی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد چشمه مرو – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چشمه مرو – چقاماهی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چشمه مرو – چقاماهی دوره های بدون کنکور واحد چشمه مرو – چقاماهیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد چشمه مرو – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لاشکن – متلوان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لاشکن – متلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لاشکن – متلوان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد لاشکن – متلوان  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لاشکن – متلوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لاشکن – متلوان دوره های بدون کنکور واحد لاشکن – متلواندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد لاشکن – متلواندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

شرشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

شرشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد هل‌آباد – ینگجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو دوره های بدون کنکور واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد هل‌آباد – ینگجه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بقرآباد – بودالالو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بقرآباد – بودالالو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بقرآباد – بودالالو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بقرآباد – بودالالو  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بقرآباد – بودالالو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بقرآباد – بودالالو دوره های بدون کنکور واحد بقرآباد – بودالالودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بقرآباد – بودالالودانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک دوره های بدون کنکور واحد آسیاب‌درگاه – ابهرکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آسیاب‌درگاه – ابهرکدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد حسین‌آباد کوشکذر – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک دوره های بدون کنکور واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد حسین‌آباد کوشکذر – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیلوان – لمعه‌دشت

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیلوان – لمعه‌دشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیلوان – لمعه‌دشت  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گیلوان – لمعه‌دشت  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیلوان – لمعه‌دشت

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیلوان – لمعه‌دشت دوره های بدون کنکور واحد گیلوان – لمعه‌دشتدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گیلوان – لمعه‌دشتدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گاودول – گزاز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گاودول – گزاز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گاودول – گزاز  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گاودول – گزاز  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گاودول – گزاز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گاودول – گزاز دوره های بدون کنکور واحد گاودول – گزازدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گاودول – گزازدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترزنق – چلمبر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترزنق – چلمبر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترزنق – چلمبر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ترزنق – چلمبر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »