خانه / خبر دانشگاه ازاد (صفحه 5)

خبر دانشگاه ازاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترزنق – چلمبر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترزنق – چلمبر دوره های بدون کنکور واحد ترزنق – چلمبردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ترزنق – چلمبردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گونی‌کند – گیگال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گونی‌کند – گیگال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گونی‌کند – گیگال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گونی‌کند – گیگال  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گونی‌کند – گیگال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گونی‌کند – گیگال دوره های بدون کنکور واحد گونی‌کند – گیگالدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گونی‌کند – گیگالدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ایلخچی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلی دوره های بدون کنکور واحد ایلخچی علیا – ایلخچی سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ایلخچی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چونزه سفلی – چاروق داش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چونزه سفلی – چاروق داش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چونزه سفلی – چاروق داش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد چونزه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چونزه سفلی – چاروق داش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چونزه سفلی – چاروق داش دوره های بدون کنکور واحد چونزه سفلی – چاروق داشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد چونزه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندی دوره های بدون کنکور واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد احمدبیگ‌لو – ارباب‌کندیدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حاجی محمود – خادم لو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حاجی محمود – خادم لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حاجی محمود – خادم لو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد حاجی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حاجی محمود – خادم لو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حاجی محمود – خادم لو دوره های بدون کنکور واحد حاجی محمود – خادم لودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد حاجی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تپه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان دوره های بدون کنکور واحد تپه باباگنجه – تپه ترکماندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تپه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کوهساره – گرجان  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کوهساره – گرجان دوره های بدون کنکور واحد کوهساره – گرجاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کوهساره – گرجاندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کهنه ملالر – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کهنه ملالر – گاینجه دوره های بدون کنکور واحد کهنه ملالر – گاینجه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کهنه ملالر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گردکاشان – کوروش ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گردکاشان – کوروش آباد دوره های بدون کنکور واحد گردکاشان – کوروش آباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گردکاشان – کوروش ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل شیخان – گل پاشین دوره های بدون کنکور واحد گل شیخان – گل پاشین دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سیوان – شوردرق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سیوان – شوردرق دوره های بدون کنکور واحد سیوان – شوردرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سیوان – شوردرقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بختیارلو – برزندیق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بختیارلو – برزندیق دوره های بدون کنکور واحد بختیارلو – برزندیقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بختیارلو – برزندیقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »