خانه / خبر دانشگاه ازاد (صفحه 6)

خبر دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قزلجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دوره های بدون کنکور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دوره های بدون کنکور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد علی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دوره های بدون کنکور واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شادآباد – سفیده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شادآباد – سفیده خوان دوره های بدون کنکور واحد شادآباد – سفیده خوان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شادآباد – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره بلاغ – قره چای دوره های بدون کنکور واحد قره بلاغ – قره چای دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آغچه کهل – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغچه کهل – آغورآباد دوره های بدون کنکور واحد آغچه کهل – آغورآباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آغچه کهل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصار سیدلر – حوریدرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصار سیدلر – حوریدرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصار سیدلر – حوریدرق : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد حصار سیدلر – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصار سیدلر – حوریدرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حصار سیدلر – حوریدرق دوره های بدون کنکور واحد حصار سیدلر – حوریدرق دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد حصار سیدلر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خداجو – خسروشاه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خداجو – خسروشاه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خداجو – خسروشاه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خداجو – خسروشاه به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خداجو – خسروشاه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خداجو – خسروشاه دوره های بدون کنکور واحد خداجو – خسروشاه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد خداجو – خسروشاه دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته دکتری تخصصی روانشناسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي عمران ـ راه و ترابري دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت مربی قرآن کریم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت مربی قرآن کریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت مربی قرآن کریم : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته تربیت مربی قرآن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت مربی قرآن کریم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت مربی قرآن کریم دوره های بدون کنکور کاردانی فنی تربیت مربی قرآن کریم دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته خدمات سلامت – مطب داری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته خدمات سلامت – مطب داری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته خدمات سلامت – مطب داری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته خدمات ...

بیشتر بخوانید »