خانه / خبر علمی کاربردی

خبر علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا رشته های علمی کاربردی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد هوکانی سفلی – هوکانی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر رشته های علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان

رشته های علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان رشته های علمی کاربردی واحد بادکان – بانی‌گلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بادکان – بانی‌گلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بادکان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی

رشته های علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی رشته های علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گائیدر – گازرخانی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گائیدر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گائیدر – گازرخانیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیزتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران

رشته های علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران رشته های علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ریخلان – زویران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ریخلان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ریخلان – زویران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ریخلان – زویرانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سریش‌آباد – سنگین‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سریش‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ

رشته های علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ رشته های علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل قلعه – گل قباغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قلعه – گل قباغتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه

رشته های علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه رشته های علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جقلو – جیران منگه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جقلو – جیران منگهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا

رشته های علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا رشته های علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاغه سفلی – زاغه علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب

رشته های علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب رشته های علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب شهرک علیا – سرخه جوبتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکلتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل

رشته های علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل رشته های علمی کاربردی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سراب حاجی پمق – سراب دوکل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله – دمامه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله – دمامه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله – دمامه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله – دمامهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »