خانه / خبر علمی کاربردی

خبر علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

رشته های علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان رشته های علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان

رشته های علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان رشته های علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کوهساره – گرجان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کوهساره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوهساره – گرجانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه

رشته های علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه رشته های علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کهنه ملالر – گاینجه  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کهنه ملالر – گاینجه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد

رشته های علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد رشته های علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گردکاشان – کوروش آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گردکاشان – کوروش آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین

رشته های علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین رشته های علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل شیخان – گل پاشین  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل شیخان – گل پاشین تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق

رشته های علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق رشته های علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سیوان – شوردرق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سیوان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سیوان – شوردرقتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق

رشته های علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق رشته های علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بختیارلو – برزندیق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بختیارلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بختیارلو – برزندیقتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

رشته های علمی کاربردی واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات رشته های علمی کاربردی واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

رشته های علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا رشته های علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان

رشته های علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان رشته های علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شادآباد – سفیده خوان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شادآباد – سفیده خوان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای

رشته های علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای رشته های علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره بلاغ – قره چای دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره بلاغ – قره چای تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد

رشته های علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد رشته های علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آغچه کهل – آغورآباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغچه کهل – آغورآباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق

رشته های علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق رشته های علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حصار سیدلر – حوریدرق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حصار سیدلر – حوریدرق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »