خانه / خبر علمی کاربردی (صفحه 2)

خبر علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زریوران – زعفران‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زریوران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زریوران – زعفران‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله

رشته های علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله رشته های علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خرابه خوش‌رودپی – خراسان‌محلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انجیلک – اندی‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد انجیلک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انجیلک – اندی‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی

رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکتی – منگل جنوبیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری

رشته های علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری رشته های علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سوته‌کلا – سهری   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سوته‌کلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهری: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سوته‌کلا – سهریتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال

رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال رشته های علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سنگ‌بست ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چال: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سنگ‌بست – سنگ‌چالتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا

رشته های علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا رشته های علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بره بیجه – بلتا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بره بیجه – بلتاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی رشته های علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چشمه مرو – چقاماهی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه مرو – چقاماهیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان

رشته های علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان رشته های علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لاشکن – متلوان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لاشکن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لاشکن – متلوانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

رشته های علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو رشته های علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو

رشته های علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو رشته های علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بقرآباد – بودالالو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بقرآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بقرآباد – بودالالوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک

رشته های علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک رشته های علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آسیاب‌درگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آسیاب‌درگاه – ابهرکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک رشته های علمی کاربردی واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »