خانه / خبر پیام نور

خبر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان   

ثبت نام پیام نور واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام بدون کنکور واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تپه باباگنجه – تپه ترکمان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کوهساره – گرجان   

ثبت نام پیام نور واحد کوهساره – گرجان ثبت نام بدون کنکور واحد کوهساره – گرجان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کوهساره – گرجان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام پیام نور واحد کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام بدون کنکور واحد کهنه ملالر – گاینجه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کهنه ملالر – گاینجه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام پیام نور واحد گردکاشان – کوروش آباد ثبت نام بدون کنکور واحد گردکاشان – کوروش آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گردکاشان – کوروش آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل شیخان – گل پاشین

ثبت نام پیام نور واحد گل شیخان – گل پاشین ثبت نام بدون کنکور واحد گل شیخان – گل پاشین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل شیخان – گل پاشین دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سیوان – شوردرق

ثبت نام پیام نور واحد سیوان – شوردرق ثبت نام بدون کنکور واحد سیوان – شوردرق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سیوان – شوردرق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بختیارلو – برزندیق

ثبت نام پیام نور واحد بختیارلو – برزندیق ثبت نام بدون کنکور واحد بختیارلو – برزندیق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بختیارلو – برزندیق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات

ثبت نام پیام نور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات ثبت نام بدون کنکور واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قزلجه اکراد – قزلجه سادات دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا

ثبت نام پیام نور واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا ثبت نام بدون کنکور واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد علی بیگ کندی – علی‌جولا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شادآباد – سفیده خوان

ثبت نام پیام نور واحد شادآباد – سفیده خوان ثبت نام بدون کنکور واحد شادآباد – سفیده خوان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شادآباد – سفیده خوان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قره بلاغ – قره چای

ثبت نام پیام نور واحد قره بلاغ – قره چای ثبت نام بدون کنکور واحد قره بلاغ – قره چای دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قره بلاغ – قره چای دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آغچه کهل – آغورآباد

ثبت نام پیام نور واحد آغچه کهل – آغورآباد ثبت نام بدون کنکور واحد آغچه کهل – آغورآباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آغچه کهل – آغورآباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حصار سیدلر – حوریدرق

ثبت نام پیام نور واحد حصار سیدلر – حوریدرق ثبت نام بدون کنکور واحد حصار سیدلر – حوریدرق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حصار سیدلر – حوریدرق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خداجو – خسروشاه

ثبت نام پیام نور واحد خداجو – خسروشاه ثبت نام بدون کنکور واحد خداجو – خسروشاه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خداجو – خسروشاه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی داده ساختارها و الگوریتم دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي عمران ـ راه و ترابري دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی قرآن کریم

ثبت نام پیام نور رشته تربیت مربی قرآن کریم ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت مربی قرآن کریم دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت مربی قرآن کریم دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی

ثبت نام پیام نور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی ثبت نام بدون کنکور رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بازرگانی – حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته خدمات سلامت – مطب داری

ثبت نام پیام نور رشته خدمات سلامت – مطب داری ثبت نام بدون کنکور رشته خدمات سلامت – مطب داری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته خدمات سلامت – مطب داری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور تعاون

ثبت نام پیام نور رشته امور تعاون ثبت نام بدون کنکور رشته امور تعاون دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور تعاون دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش ...

بیشتر بخوانید »