خانه / خبر پیام نور

خبر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هوکانی سفلی – هوکانی علیا دانشگاه پیام نور هوکانی سفلی – هوکانی علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور هوکانی سفلی – هوکانی علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر دانشگاه پیام نور کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بادکان – بانی‌گلان دانشگاه پیام نور بادکان – بانی‌گلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بادکان – بانی‌گلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گائیدر – گازرخانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گائیدر – گازرخانی دانشگاه پیام نور گائیدر – گازرخانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گائیدر – گازرخانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز دانشگاه پیام نور تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ریخلان – زویران

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ریخلان – زویران دانشگاه پیام نور ریخلان – زویران یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ریخلان – زویران در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سریش‌آباد – سنگین‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سریش‌آباد – سنگین‌آباد دانشگاه پیام نور سریش‌آباد – سنگین‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سریش‌آباد – سنگین‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل قلعه – گل قباغ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گل قلعه – گل قباغ دانشگاه پیام نور گل قلعه – گل قباغ یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گل قلعه – گل قباغ در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جقلو – جیران منگه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جقلو – جیران منگه دانشگاه پیام نور جقلو – جیران منگه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور جقلو – جیران منگه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاغه سفلی – زاغه علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاغه سفلی – زاغه علیا دانشگاه پیام نور زاغه سفلی – زاغه علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زاغه سفلی – زاغه علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب شهرک علیا – سرخه جوب دانشگاه پیام نور سراب شهرک علیا – سرخه جوب یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سراب شهرک علیا – سرخه جوب در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سراب حاجی پمق – سراب دوکل دانشگاه پیام نور سراب حاجی پمق – سراب دوکل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سراب حاجی پمق – سراب دوکل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دروله – دمامه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دروله – دمامه دانشگاه پیام نور دروله – دمامه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دروله – دمامه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شیرکش علیا – علی بدل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شیرکش علیا – علی بدل دانشگاه پیام نور شیرکش علیا – علی بدل  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شیرکش علیا – علی بدل  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور موسی‌خیل – میدان‌سر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور موسی‌خیل – میدان‌سر دانشگاه پیام نور موسی‌خیل – میدان‌سر یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور موسی‌خیل – میدان‌سر در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شامی‌کلا – رکابدارکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور شامی‌کلا – رکابدارکلا دانشگاه پیام نور شامی‌کلا – رکابدارکلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور شامی‌کلا – رکابدارکلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چای‌باغ – بازیرکلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چای‌باغ – بازیرکلا دانشگاه پیام نور چای‌باغ – بازیرکلا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چای‌باغ – بازیرکلا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میان‌رودبار – میرنا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میان‌رودبار – میرنا دانشگاه پیام نور میان‌رودبار – میرنا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میان‌رودبار – میرنا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سالده سفلی – سالده علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سالده سفلی – سالده علیا دانشگاه پیام نور سالده سفلی – سالده علیا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سالده سفلی – سالده علیا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کچب‌محله – کرداب

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کچب‌محله – کرداب دانشگاه پیام نور کچب‌محله – کرداب  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کچب‌محله – کرداب  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی دانشگاه پیام نور آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد امافت – امام‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد امافت – امام‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد امافت – امام‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد امافت – امام‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد منزل‌دره – موزی‌باغ   

ثبت نام پیام نور واحد منزل‌دره – موزی‌باغ ثبت نام بدون کنکور واحد منزل‌دره – موزی‌باغ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد منزل‌دره – موزی‌باغ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌آباد سپاه – تاکام   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »